MUZEJ NA POTI – SULLA STRADA DEI MUSEI

Mreža MISMO TU je nastala v teku prvega projekta, ki ga je finančno podprla dežela in ki je predvideval, da se s pomočjo obstoječih struktur in osebja vzpostavijo v prostoru informacijske točke, in se je okrepila s promocijo razpršenih muzejev, ki so odprti za javnost in nudijo obiskovalcem tudi splošne informacije.

MI SMO TU …
tuka… v Kanalski dolino | Val Canale
izdë … v Reziji| Resia
kle … v Terski dolini | Valli del Torre
tle … v Nediški dolinia |Valli del Natisone

To geslo je nastalo z namenom, da postane slovenska skupnost v Videnski pokrajini bolj prepoznavna kot celota ob spoštovanju značilnosti posameznih dolin in da se ovrednoti in prikaže njena bogata zgodovinska in kulturna dediščina.

La rete MISMO TU nasce nel corso del primo progetto finanziato dala regione per creare degli info point utilizzando il personale e le strutture esistenti sul territorio, verrà poi ovviamente migliorata con la promozione dei musei presenti sul territorio che sono l’unica possibilità che ha il visitatore che viene a trovarci di ricevere informazioni perché aperti al pubblico.

Dunque  NOI SIAMO QUI | MI SMO TU …
tuka… Kanalska dolina | Val Canale
izdë … Rezija| Resia
kle … Terska dolina | Valli del Torre
tle … Nediška dolina |Valli del Natisone

Questo slogan è nato quindi per far riconoscere la comunità slovena della Provincia di Udine con l’intento di creare un prodotto unico e riconoscibile sul territorio nel rispetto delle caratteristiche di ogni valle, promuovendo e valorizzando il patrimonio storico e culturale esistente.


NEDIŠKE DOLINE - VALLI DEL NATISONE

SMO SLOVENSKO MULTIMEDIALNO OKNO
MUSEO DI PAESAGGI E NARRAZIONI
KRAJINSKI IN PRIPOVEDNI MUZEJ

Il nuovo Museo di San Pietro al Natisone – dedicato al paesaggio culturale che corre dalle Alpi Giulie al mare, dal Mangart al golfo di Trieste – si colloca tra le nuove forme che vanno assumendo i musei tematici e territoriali: non più musei di Collezione ma musei di Narrazione.

Novi Muzej v Špetru prikazuje kulturno krajino od Julijskih Alp do morja, od Mangarta do Tržaškega zaliva in se uvršča med nove oblike tematskih in pokrajinskih muzejev, ki ne slonijo več na zbiranju predmetov, temveč na pripovedi.

Kovačija_Bottega del fabbro

Kovačija v Mašerah je po zaslugi Valentina Dusa taka, kakor je bila v 50. letih prejšnjega stoletja. Zadnji kovač je bil lastnikov ded Michele Dus (1889–1951).

Il laboratorio del fabbro a Masseris si è conservato come è stato lasciato negli anni ’50, grazie a Valentino Dus. Michele Dus, (1889 -1951) fu l’ultimo fabbro.

Grablje_Rastrelli

Izdelovanju grabelj je posvečen razstavni prostor v Centru Vartača blizu Tarčmuna, ki je bil znan prav po tej obrti. Predmete za razstavo je dala družina Bepa Petriciga, ki je imel zadnjo grabljarsko delavnico v vasi.
V Vartači po zaslugi društva Ivan Trinko je tudi Ivan Trinko.

Alla fabbricazione dei rastrelli è dedicato uno spazio espositivo presso il Centro visite Vartacia nei pressi di Tercimonte, paese conosciuto per quella attività. L’esposizione è stata realizzata grazie agli oggetti messi a disposizione dalla famiglia di Giuseppe Petricig, proprietario dell’ultimo laboratorio presente in paese.
A Vartacia, grazie al circolo di cultura Ivan Trinko, viene ricordato anche mons. Ivan Trinko.

Zgodovinski muzej Balus_Museo storico Balus

Zgodovinsko zbirko Mattea Balusa, ki je na ogled od septembra 2008, sestavljajo predmeti in dokumenti o prvi svetovni vojni v Nadiških dolinah. Med razstavljenim gradivom je tudi nekaj fotografij kralja Viktorja Emanuela III. med obiskom v Nadiških dolinah.

La collezione storica di Matteo Balus inaugurata nel settembre del 2008, raccoglie cimeli, oggetti e documenti sulla Prima guerra mondiale nel territorio delle Valli del Natisone. Tra i vari reperti vi sono alcune fotografie del Re Vittorio Emanuele lll in visita nelle Valli del Natisone.

Zbirka Elia Qualizze Kaluta_Collezione di Elio Qualizza Kalut

Elio Qualizza je začel zbirati predmete ob obnovi domače hiše in tako je v nekdanjem skednju uredil zbirko predmetov, ki pričajo o materialni kulturi in načinu življenja v vaseh.

Elio Qualizza ha iniziato a collezionare oggetti quasi per caso nel momento in cui a casa ripulirono un edificio rurale per la ristrutturazione e ha così realizzato una raccolta che testimonia la cultura materiale e il modo di vivere nei paesi.

7 oddo lesizza

Zbirka Odda Lesizze_Collezione di Oddo Lesizza

Zbirko Odda Lesizze sestavlja več kot 200 likalnikov in drugih predmetov iz vsakdanjega življenja. Likalnike so razstavili v Vidmu, Čedadu in drugih Furlanskih mestih.

La collezione di Oddo Lesizza oggi conta più di 200 ferri da stiro ed anche altri oggetti rappresentativi della vita locale. I ferri da stiro sono stati oggetto di mostre a Udine, Cividale e in altre località del Friuli.

Občinska kmečka zbirka_Casa rurale del territorio 

V muzeju v Trinku so razstavljeni predmeti, ki pričajo o življenju v kraju in okolici. Še posebej zanimivo je orodje, ki se je uporabljalo pri obdelovanju polj, delu v gozdovih, košnji, živinoreji in hišnih opravilih. Na ogled so tudi predmeti, dokumenti in fotografije iz 1. svetovne vojne.

Nel museo di Trinco sono esposti gli oggetti che parlano della vita di questi luoghi. Il museo custodisce strumenti e attrezzi che documentano i lavori nei campi e nei boschi, la fienagione, l’allevamento e le attività domestiche. Sono esposti anche oggetti, documenti e fotografie della Prima guerra mondiale.

Muzej varha Matajura_Il Museo del Matajur

Zbirka predstavlja vsakdanje življenje v vaseh na pobočju Matajurja, najvišjega vrha Nadiških dolin. V Gorcovi hiši v Mašerah so med drugim shranjene tudi koše, s katerim so potujoči trgovci hodili »guzirat« vse do Ogrske in še dlje.

La raccolta evidenzia gli aspetti quotidiani della vita sulle pendici del Matajur. Nella casa Gorcova di Masseris sono conservate, fra le altre cose, due gerle che servivano per il commercio ambulante »dalla Schiavonia veneta all’Ongheria« e anche oltre. Nella foto il passaporto di Massera Valentino rilasciato a Vienna nel 1872.

Muzej blumarjev in vasi­_Museo dei Blumari e del paese

V Muzeju blumarjev in vasi v Čarnem Varhu, ki je od doline najbolj oddaljena vas, je na ogled oprava blumarjev, znanih belih pustnih likov s pisanimi klobuki in zvonci; tu so tudi predmeti, povezani z delom na poljih in travnikih, obrtmi, poklici in vsakdanjim življenjem v teh krajih. Kar nekaj jih je izdelal iznajdljivi Cencig Giovanni – Kruč, muzeju pa jih je podarila družina Giuseppeja Specogne. Razstavljeni so tudi cerkvena ura z zobatim kolesom in Grahamovim nihalom, harmonij ter nekaj predmetov iz edine še danes aktivne mlekarne v Nadiških dolinah.

Nella raccolta di Montefosca, il paese più distante dal fondovalle, troviamo i Blumari, le famose maschere bianche con i cappelli colorati e i campanacci, e anche molti oggetti legati al faticoso lavoro dei campi e nei prati, ai mestieri e alla vita quotidiana, molti dei quali realizzati dall’ingegnoso Cencig Giovanni – Kruč, donati dalla famiglia Specogna Giuseppe.
Sono esposti anche il vecchio orologio del campanile con una ruota dentata e il pendolo di Graham, l’armonium della chiesa e oggetti dell’unica latteria ancora aperta nelle Valli del Natisone.

KARNAJSKA DOLINA - VALLI DEL CORNAPPO

taipana

Pričevanja kmečke kulture_Testimonianze della civiltà contadina

V stalni etnografski zbirki v Tipani, ki je na ogled v občinski dvorani, je okrog 200 predmetov, ki jih je zbral Giuseppe Carloni iz Viškorše, njegov sin Ivano pa jih je podaril občini.

La collezione etnografica permanente di Taipana, esposta nella sala del Comune, raccoglie circa duecento oggetti raccolti da Giuseppe Carloni della frazione di Monteaperta e donati dal figlio Ivano al Comune.

Pričevanja kmečke kulture_Testimonianze della civiltà contadina

V Prosnidu so v župnišču na ogled predmeti za vsakdanjo rabo, povezani z vaškim življenjem; o pustu v teh vaseh pripovedujejo značilni pustni liki, kot so pejoner, plahutar, tabar, te liepe. Zraven so tudi predmeti iz prve svetovne vojne.

A Prossenicco nella canonica sono raccolti oggetti di uso quotidiano, legati alla vita del paese, le caratteristiche maschere del Carnevale come il pejoner, il plahutar, il tabar e le te liepe ed oggetti risalenti alla Prima guerra mondiale.

TERSKA DOLINA - ALTA VAL TORRE

muzej Bardo lUSEVERA

Etnografski muzej_Museo etnografico

Etnografski muzej v Bardu je ponos krajevne skupnosti. V njem hranijo bogato zbirko predmetov materialne kulture v Terski dolini, zbranih še pred potresom, saj sega zbirka v leto 1973. Po potresu je bil nedostopen, od leta 1981 pa je na ogled v prostorih nekdanje mlekarne.

Il Museo etnografico di Lusevera, fiore all’occhiello della comunità, conserva un patrimonio di testimonianze della cultura materiale dell’Alta Val del Torre. Istituito nel 1973, ha conosciuto un lungo periodo di chiusura dopo il sisma del 1976 ed è stato riaperto nel 1981.

REZIJA - RESIA

Muzej rezijanskih ljudi – Museo della gente della Val Resia

Od leta 1995 kulturno društvo Muzej rezijanskih ljudi zbira in hrani etnografsko gradivo. Prva muzejska zbirka je bila na ogled, od leta 1998 do leta 2016, v montažni stavbi v Bili, ki je bila postavljena po potresu leta 1976. Od oktobra leta 2017 Muzej ima novi sedež v Plocavi hiši na Solbici. Muzej predstavlja domačo arhitekturo, rekonstrukcijo kuhinje in spalnice iz prve polovice prejšnjega stoletja ter začasne razstave. V muzeju je tudi sekcija MI.TI posvečena domačemu ustnemu izročilu. Muzej sicer predstavlja bodisi snovno kot nesvnovo dedeščïno, oziroma pravljice. V sekciju posebna pozornost je posvečena folkloristu in etnologu Milku Matičetovemu, ki je zbiral in raziskoval pravljice v Reziji.

Dal 1995 l’Associazione Culturale Museo della gente della Val Resia raccoglie e conserva materiale etnografico della Val Resia. La prima esposizione museale, collocata in una struttura prefabbricata del periodo post-terremoto, è rimasta in visione dal 1998 al 2016. Dal mese di ottobre 2017 il Museo si trova in un’antica casa a Stolvizza/Solbica risalente al 1756. Sono state allestite anche una cucina e una camera da letto con arredi e suppellettili della prima metà del secolo scorso. Uno spazio museale è dedicato a mostre temporanee e alla sezione MI.TI, che comprende l’archivio della narrativa di tradizione orale nonché pubblicazioni divulgative e scientifiche in particolare del folklorista etnologo Milko Matičetov (1919-2014) che per anni raccolse e studiò questo patrimonio.

Muzej brusačev_Museo dell’arrotino

Muzej brusačev hrani in razstavlja pripomočke in orodja za opravljanje tega poklica – bruse različnih velikosti, prirejena kolesa, stare predmete za rezanje – in veliko fotografij.

Il Museo dell’arrotino raccoglie ed espone gli attrezzi indispensabili per lo svolgimento di questo mestiere – mole affilatrici di varie dimensioni, biciclette rielaborate, antichi oggetti da taglio – e anche tante fotografie.

KANALSKA DOLINA - VAL CANALE

Glasovi Kanalske doline_Voci della Val Canale

Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina je leta 2003 na pobudo Marie Moschitz začelo raziskovati slovensko narečno oblačilno izrazje v Kanalski dolini. Zbirka Glasovi Kanalske doline to delo nadaljuje in nadgrajuje v virtualni prikaz oblačilne kulture na tem območju.

Il Centro culturale Stella Alpina Val Canale ha iniziato, nel 2003 su iniziativa di Maria Moschitz, a studiare le espressioni dialettali slovene legate all’abbigliamento della Valle. La collezione Voci della Val Canale continua e arricchisce questo lavoro con la presentazione della cultura dell’abbigliamento di questi luoghi.

ISK

Inštitut za slovensko kulturo je začel delovati leta 2007 tudi z namenom da bi združil društva, ki delujejo na teritorju Videnske pokrajine, kjer živijo Slovenci, da bi postalali vsi skupaj bolj vidni in bolj močni.
In v to smer je napravil svoje prve korake, ki so prinesli v te kraje konkretne pobude za ovrednotenje slovenskih dolin v Benečij kot partnerij dveh projektov, ki so bili sofinancirani v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz nacionalnih sredstev.
Meseca marca 2015 se je zaključil projekt ZborZbirk – Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom. Projekt je bil namenjen ovrednotenju, popisovanju in predstavitvi krajevnih zbirk kulturne dediščine na teritorju ob meji : od Kanalske doline do Rezije, Terske in Nediške doline v Italiji in v Gorenjesavski dolini, Breginju, na Kobariškem, Kmbreškem daj do Brdih v Slovenij. 34 Zbirke je bilo popisanih in predstavljenih v vodniku, v brošurah in na spletni strani www.zborzbirk.zrc-sazu.si.
Poleg Inštituta za slovensko kulturo so bili partnerij še Univerza v Vidnu in občine Bardo, Tipana in Podboniesac na italijanski strani; Lead partner pa je postaja v Novi Gorici ZRC SAZU.
S projektom ZBORZBIRK – Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom pa je bilo mogoče evidentirati in na kraju samem predstaviti bogastvo predmetov, ki se je ohranilo po zaslugi zbirateljev, društev in zasebnikov. Ta razpršeni muzej, ki ga sestavljajo tudi zbirke krajevnih uprav (občine Bardo, Tipana in Podbonesec) je zdaj dostopen obiskovalcem.
Pripoved o krajih, ki se v prostorih SMO odvija skozi tematizacijo značilnih kulturnih vidikov teritorija, nam skupaj s tradicionalnimi zbirkami kaže, kako se je življenje v teh dolinah spremenilo, kako so naše korenine še vedno globoko vraščene in kako smo ponosni na naš jezik in kulturo.
Le v Nediških dolinah je občina Podboniesac poskrbela za otvoritev dveh muzeijskih zbirk.
Prvo v Rakarjovem hramu v Bijačah, kjer poleg Pustnih maskah in znaki o navadah kot so devetica, Koleda in Velika noč, je rekonsruirana mizarska delavnica Angela Medvesa – Birba in predmeti Luiigija Pullerja.
Drugo so odprli v Črnem Varhu, kjer je muzej Blumarjev in vasi. Razstavljeni so , poleg Blumarja, najbolj poznane maske Nediških dolin, različni predmeti vsakdanjega življenja , ki jih je hranila družina Giuseppeja Specogna.
Tudi občina Bardo v Terskih dolinah je poskrbela za popis Etnografskega muzeja, ki ima sedež v nekdanji mlekarini in je odprt že od leta 1973 na pobudo Viljama Černa in Centra za kulturne raziskave Bardo.
V Karnajski dolini je občina Tipana popisala zbirko Pričevanja kmečke kulture, ki je na občini; predmete je občini podaril Ivano Carloni, sin zbiratelja Giuseppeja Carlonija.
Le tako ime ima zbirka v vasi Prosnid, kjer za otvoritev muzeja v prostorih župnišča je poskrbel Alan Cecutti. V vasi je možno si ogledati tudi črno kuhinjo.

L’Istituto per la cultura slovena ha iniziato a operare nel 2007 con lo scopo, tra gli altri, di collegare le associazioni slovene che operano sul territorio della Provincia di Udine dove è storicamente insediata la comunità slovena per dare maggiore forza e visibilità a tutta la comunità.
Ha mosso i suoi primi passi in questa direzione con iniziative concrete per la valorizzazione delle valli della Benecia come partner di due progetti  finanziati nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia Slovenia 2007-2013.
Nel mese di marzo 2015 è terminata l’attività relativa al progetto ZborZbirk – L’eredità culturale nelle collezioni fra Alpi e Carso. Scopo del progetto Zborzbirk è quello di valorizzare il territorio transfrontaliero italiano e sloveno, tramite la catalogazione delle raccolte museali private presenti sul territorio che sono state censite, messe in rete e presentate in un catalogo, in depliant e nel sito web www.zborzbirk.zrc-sazu.si.
Partner del progetto, oltre all’Istituto per la cultura slovena, sono stati l’Università di Udine e i comuni di Lusevera, Taipana e Pulfero. Lead Partner invece la sede distaccata di Nova Gorica dell’Istituto di etnologia slovena ZRC ZRC dell’Accademia slovena delle scienze e delle arti di Lubiana.
L’area, molto estesa, va dalla Val Canale fino a Resia e le Valli del Torre e Natisone in Italia, la valle Gornjesavska dolina, Breginj, l’area di kobarid, Kambreško, fino al Collio sloveno.
Le raccolte museali rappresentano, per il loro valore storico ed etnografico, un punto di riferimento per il turismo culturale .  Un patrimonio interessante che grazie ai collezionisti, ad associazioni e privati e al progetto, è ora fruibile in una specie di museo diffuso sul territorio (34 musei catalogati, alcuni già esistenti, altri nuovi, con info point che forniscono informazioni sul territorio) .
Delle 14 raccolte catalogate a cura dell’Istituto, alcune erano già presenti sul territorio da anni: nella Valli del Natisone il Museo del Territorio di Trinco nel comune di Drenchia, allestito nella ex scuola elementare e gestito dalla locale Pro loco, il Museo storico di Matteo Balus a Tribil di sopra nel comune di Stregna, mentre a Resia il Museo della gente della Val Resia gestito dall’omonima associazione e il Museo degli Arrotini, del Comitato Associativo Monumento all’Arrotino che richiamano ogni anno molte persone.
Altre raccolte, invece, sono frutto di anni e anni di impegno di privati che hanno conservato e tenuto oggetti, fotografie e documenti appartenenti al nostro passato preservando così il patrimonio culturale di quest’area: in Val Canale la Collezione Voci della Val Canale, curata dal Centro culturale sloveno stella alpina e nelle Valli del Natisone il Laboratorio del fabbro di Damano Dus a Masseris, le raccolte di Elio Qualizza-Kalut a Guidovizza, quella di Oddo Lesizza, quella di Riccardo Ruttar e infine la raccolta dei Santini, curata dall’associazione Kobilja Glava di Oznebrida. Infine, nel Comune di Savogna sono state realizzate due raccolte: il Museo del Matajur a Masseris, creato grazie alla volontà di Luisa Battistig, e quello sui Rastrelli, presso il Centro Visite di Vartacia, realizzato grazie a Fabio Trinco e al lavoro di ricerca di Daniele Trinco.
Sempre nelle Valli del Natisone il comune di Pulfero ha inaugurato due musei. Il primo nella casa Raccaro a Biacis, dove sono esposte le maschere tipiche del comune di Pulfero ed alcuni segni che riguardano le tradizioni come la Novena di Natale, la questua di fine anno e Pasqua.
Nel paese di Montefosca invece Il museo dei Blumari e del paese, dove sono esposti il Blumar, la maschera più conosciuta della Valli del Natison, ed oggetti legati alla vita quotidiana conservati dalla famiglia di Giuseppe Specogna.
Anche il comune di Lusevera nella Valle del Torre ha catalogato il Museo Etnografico che ha sede nella ex latteria, aperto già dal 1973 grazie all’interessamento di Viljem Cerno e dell’Associazione centro ricerche culturali di Lusevera.
Nella Valle del Cornappo il comune di Taipana ha fatto catalogare la raccolta Testimonianze della civiltà contadina già esposta nella sede comunale. Gli oggetti sono stati donati da Ivano Carloni, figlio del collezionista Giuseppe Carloni.
Testimonianze della civiltà contadina si chiama anche la raccolta museale di Prossenicco aperta presso la canonica grazie a Alan Cecutti. In paese è anche possibile visitare una casa con la cucina nera.

Menu